Maison

Kto je Ježiš?

Či už vedome alebo podvedome, všetci hľadáme skutočnú a autentickú, odpoveď na zmysel života a vlastnej existencie. V skutočnosti všetci hľadáme živého Boha a spôsob, ako sa k nemu dostať. Odpoveď na túto otázku Biblia formuluje jasne.

Ježiš mu povedal: Ja som cesta, pravda a život; nikto neprišiel k Otcovi, iba skrze mňa. nikto nemôže ísť k Otcovi, iba cezo mňa. Ján 14: 6

Podľa Biblie je Ježiš cesta, pravda a život, on sám je odpoveďou na všetky naše otázky. Kto však táto osoba je? Je jediným človekom vo vesmíre, ktorý je úplne Bohom a úplne človekom, ktorý zažil všetky fázy ľudského života a zašiel do extrému, aby zachránil ľudstvo a namiesto cesty do pekla ho dostal do neba. Je to Mesiáš, ktorý prišiel na Zem ako človek, ponížil sa, aby nás zachránil, ale na konci vekov sa vráti späť, už nie ako dieťa ale ako sudca, Kráľ kráľov a Pán pánov. 

Ježiš odpovedal a riekol mu: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto znovu nenarodí, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. Ján 3:3

Boh stvoril svet a človeka z lásky, pre večný a bezstarostný život v záhrade Eden, ktorej bol pánom. Mal k dispozícii všetko dobré, a musel dodržiavať iba jednu vec, nemohol jesť zo stromu poznania dobrého a zlého. Človek však dostatočne nedôveroval Bohu a porušil jeho zákon. Zjedol ovocie a rozpútal peklo nad svojím osudom. 

Výsledkom bolo, že do jeho dobrého a dokonalého života prišla smrť a utrpenie. Človek bol odrezaný od vzťahu s Bohom a stal sa služobníkom hriechu. Moc nad Zemou padla z rúk človeka do rúk zla.

Biblia jasne hovorí, že podstata všetkých ľudských bytostí je vo všeobecnosti zlá a nemáme nijakú moc, aby sme v živote nepáchali hriechy proti sebe, iným alebo Bohu.

Je teda potrebné, aby sme sa všetci znovu narodili, to znamená prijať obetu Ježiša ako Spasiteľa a zomrieť svojej starej prirodzenosť ponorením do vody (vodný krst), prijať novú božiu prirodzenosť, obnoviť náš vzťah s Bohom, stať sa Božími deťmi a radovať sa.

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Ján 3:16

Boh nám dal šancu obnoviť vzťah s Ním a získať večný život, ktorý pre nás zamýšľal. Poslal svojho jediného Syna na Zem, aby sa zbavil svojej božskej prirodzenosti, stal sa človekom, vo všetkom podobným nám a potom vzal na seba všetky naše hriechy a ich následky, aby za nás zomrel. Tri dni ležal v hrobe, potom vstal z mŕtvych a vytvoril nám cestu. Ak v neho niekto uverí a prijme jeho obetu, dá mu nový a večný život.

Pokánie je rozhodnutím vôle, keď sa človek rozhodne: „Vrátim sa, pôjdem k svojmu Otcovi! Uznávam svoju zodpovednosť: že som si zničil život, zničil som svoj vlastný osud!  Vyznávam svoje hriechy. Rozhodol som sa a urobím to! “

Keď prídeme k Bohu, vezme z nás našu vinu a dá nám svoju spravodlivosť, aby sme mohli začať nový život v bezchybnom, čistom a bezhriešnom stave. Radovať sa z Jeho milosti.

Nemusíš sa najskôr meniť, k Bohu môžeš prísť taký, aký si. Dvere sú otvorené pre každého!

Ak aj Ty chceš teraz odovzdať svoj život Bohu – tak, že sa chceš obrátiť (alebo vrátiť) k Nemu, živému Bohu – povedzte nahlas túto modlitbu!

Nebeský Otec! Prichádzam k Tebe v mene Pána Ježiša Krista. Si jediný Boh a ja som hriešny človek, ktorý sa proti Tebe previnil, teraz činím pokánie zo svojich hriechov a uznávam svoju vlastnú vinu. Dávam Ti svoj život, svoje srdce a svoju dušu. Otváram Ti svoje srdce, prosím Ježiš, príď a bývaj v mojom srdci! Odpusť mi a zmaž moje hriechy, ktorými som sa proti tebe prehrešil! Prijímam ťa ako svojho Spasiteľa a Pána. Verím, že si zomrel aj za moje hriechy. Verím, že si vstal z mŕtvych a urobil si ma spravodlivým človekom, aby som nebol zatratený, ale aby som mal večný život.  Pane, odovzdávam Ti svoje srdce, svoju dušu, svoje telo, podrobujem sa Tvojej dokonalej vôli a budem Ti slúžiť. Ďakujem Pane, že si ma počul, ďakujem, že si ma viedol k viere, ďakujem, že si ma urobil novým človekom. Verím, že si so mnou a nikdy ma neopustíš, preto Ťa chválim a vyvyšujem dnes a po zvyšok môjho života, v mene Ježiša – Amen!

Uverejniť komentár